NAWE MANDLAKAZI AWUMNCINYANE!!

Nina bengqongangqonga iyazibanga izilililo iyazibanga izinyembezi..

Nawe Mandlakazi awumncinyane!!

Silokhu sikhuphuke ngawo lowoshuni wentuthuko, asisenantanga impelake manje futhi asisami sesifelwe amabhuleki lesisitimela sika Mhlonishwa Mayor Rev T. D Buthelezi.

Mandlakazi Water Treatment Works. Le project izohlomulisa Nongoma wards 1-8. Iphinde KwaHlabisa ngaphansi ko Mkhanyakude bazothola 1 million litres a week from this plant. Halala Zululand.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *